Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διοικητικό συμβούλιο

Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τίτλος - Έδρα – Σκοπός- Μέσα, Πόροι

Άρθρο 1

Σύσταση -Έδρα

Ιδρύεται στην Αθήνα Αττικής το σωματείο με την επωνυμία   «Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Αττικής» με έδρα το Δήμο Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα του Σωματείου μπορεί να μεταφέρεται σε ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών και να ιδρύονται γραφεία -παραρτήματα του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Το σωματείο θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2.

Σκοποί του Σωματείου

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών , οικονομικών και κάθε άλλης φύσης συμφερόντων των μελών του,

β) Η ανάπτυξη δεσμών συναδελφικότητας, σεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του

γ) Η εξύψωση του επιστημονικού, τεχνικού, μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών του.

δ) Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί από κοινού ένα πρόγραμμα στήριξης, προστασίας και ανάπτυξης του επαγγελματικού κλάδου των πτυχιούχων γυμναστών

ε) Η πιστοποίηση των πτυχιούχων γυμναστών από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), των ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  (Α.Ε.Ι.) ή ιδρυμάτων του εξωτερικού αντίστοιχης επιστημονικής αναγνωρισιμότητας, εφόσον έχουν εξασφαλίσει (όπου αυτό απαιτείται) την αναγνώριση – ισοτιμία του πτυχίου τους από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς και αρχές.  

στ) Η δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων δεοντολογίας, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών του

ζ) Η συσπείρωση των πτυχιούχων γυμναστών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο αυτόν, η προστασία αυτών από τους μη πτυχιούχους και η προστασία του κλάδου από παράνομες, αντικοινωνικές και αντιδεοντολογικές δράσεις και πρακτικές, εντός και εκτός του επαγγελματικού αυτού κλάδου.

 Άρθρο 3

Μέσα

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου θα γίνει με όλα τα νόμιμα και διαθέσιμα μέσα, με σεβασμό στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και της συμμετοχής όλων στη λήψη αποφάσεων καις τις δράσεις που θα αναλαμβάνονται.

Τα μέσα τα οποία θα μπορεί να μετέρχεται το Σωματείο για την επίτευξη των άνω αναφερόμενων σκοπών είναι ενδεικτικά τα εξής:

 • Μίσθωση χώρου για τη φιλοξενία των δραστηριοτήτων του Σωματείου και διαμόρφωση του χώρου αυτού με κατάλληλο τρόπο, ώστε να είναι εφικτή η συνάθροιση των μελών του Σωματείου, η φιλοξενία εκδηλώσεων και συνεδριών σχετικά με την προώθηση των σκοπών αυτού, η οργάνωση των σχετικών με τους σκοπούς αυτού δράσεων και η διακίνηση ιδεών.
 • Ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργαζόμενων με το Σωματείο φορέων και προσώπων για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την εφαρμογή των πλάνων δράσης του.
 • Εκπόνηση μελετών και επιστημονική έρευνα στους τομείς που ενδιαφέρουν το Σωματείο.
 • Διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων και γενικά κάθε είδους σχετικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των σκοπών του Σωματείου.
 • Συνεργασία με φορείς που έχουν αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς του Σωματείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα για την από κοινού επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου

          Άρθρο 4

      Πόροι

1. Τα έσοδα του Σωματείου είναι οι ετήσιες εισφορές εγγραφής και οι     τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρούνται και από την Γενική Συνέλευση όταν αυτή γίνει

          2. Έκτακτα έσοδα του σωματείου είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και οι εκούσιες συνεισφορές, χορηγίες, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών προσώπων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό σε χρήματα ή είδη.

          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ

 • Δικαίωμα εγγραφής:

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε ενήλικος Έλληνας/ Ελληνίδα ή αλλοδαπός/ή εφόσον

α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Σωματείου, τους σκοπούς και τις αρχές του, τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης του, και επιθυμεί να προσφέρει για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

β) Έχει αποφοιτήσει από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  (Α.Ε.Ι.) ή από Ιδρύματα του εξωτερικού αντίστοιχης επιστημονικής αναγνωρισιμότητας, εφόσον έχουν εξασφαλίσει (όπου αυτό απαιτείται) την αναγνώριση – ισοτιμία του πτυχίου τους από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς και αρχές.  

γ) έχει δικαιοπρακτική ικανότητα

2. Διαδικασία εγγραφής: Όποιος/α επιθυμεί να εγγραφεί στο Σωματείο απευθύνει αίτηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, τη διεύθυνση κατοικίας του και τους τίτλους σπουδών του. Η συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων ενεργών μελών.

Δεν θα γίνεται δεκτή η εγγραφή μέλους ο οποίος δεν είναι κάτοχος του απαραίτητου επιστημονικού διπλώματος/πτυχίου, διατηρεί χώρο – ατομική επιχείρηση (γυμναστήριο) άνευ της απαιτούμενης νόμιμης άδειας.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με γνώμη και ψήφο

β) Να λαμβάνου μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου

γ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο οποτεδήποτε . Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αποχώρηση.

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (γνώσεις, εμπειρίες, κλπ) για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου

β) Να συμμετέχουν κατά το μέτρο του δυνατού στις γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σκοπούμενη πολυφωνία και η λήψη των αποφάσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία

γ) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του Σωματείου

δ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της συνέλευσης.

ε) Να καταβάλουν εγκαίρως τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές τους.

στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και     τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 6

Διαγραφή μέλους

1.Με πρόταση των 3/10 των μελών του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους που βεβαιωμένα εναντιώνεται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου κι αντιδρά στην πραγματοποίηση τους ή παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή δεν τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του ως μέλος αδικαιολόγητα για διάστημα δύο (2) ετών.

2. Το μέλος προσκαλείται στη Γενική Συνέλευση με κάθε πρόσφορο μέσο για να παράσχει εξηγήσεις και να απαντήσει στους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής. Μετά τη συζήτηση, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, αποφασίζει για τη διαγραφή του μέλους ή την απόρριψη της πρότασης διαγραφής.

3. Αν το εγκαλούμενο μέλος αδικαιολόγητα δεν προσέλθει ενώ έχει προσκληθεί για να παράσχει εξηγήσεις, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του ή όχι. Το δικαιολογημένο ή μη της μη προσέλευσης του το κρίνει η Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση που το μέλος απουσιάζει δικαιολογημένα, η συζήτηση επαναλαμβάνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, οπότε και το μέλος προσκαλείται εκ νέου. Σε περίπτωση επόμενης δικαιολογημένης απουσίας εφόσον κριθεί πως το αποδοθέν παράπτωμα είναι   αρκούντος σοβαρό και θίγει το Σωματείο σε μεγάλο βαθμό, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει (με την πλειοψηφία της παρ. 2) την αναστολή της ιδιότητας του μέλους, μέχρι την οριστική απόφαση της συνέλευσης.

5. Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με τη διαδικασία του άρ. 5 με απόφαση της επόμενης από την αίτηση του Γενικής Συνέλευσης. Για την απόφαση επανεγγραφής του απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 7

 1. Η Γενική Συνέλευση

      Α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο καταστατικό όργανο του Σωματείου και αποτελείται από το σύνολο των μελών του. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων. Αυτή αποφασίζει σχετικά με το πρόγραμμα δράσης του σωματείου, τις κατευθύνσεις και τις επιλογές του, τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη λειτουργία του και την πραγματοποίηση των σκοπών του. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές.

        Ειδικότερα:

        1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Συλλόγου.

        2. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών του Συλλόγου.

        3. Τροποποιεί το καταστατικό.

        4. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.

        5. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

        6. Παρέχει ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Σωματείου ή τρίτα πρόσωπα για την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης ή την εκπροσώπηση του Σωματείου έναντι συγκεκριμένης Αρχής.

        Β) Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

        Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις:

        1. Οι τακτικές  Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται μία φορά κάθε έξι μήνες.

        2. Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, πρέπει να αναφέρονται:

        α) ο τόπος της συνέλευσης

        β) Η ημερομηνία

        γ) Τα προτεινόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με εισηγήσεις, αν υπάρχουν, των μελών που τα προτείνανε.

        Έκτατες Γενικές Συνελεύσεις:

        1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται για σπουδαίο λόγο και όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.

        2. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ο χρόνος σύγκλησης της καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

        3. Το  Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε τακτικά μέλη, τα οποία ορίζουν ταυτόχρονα και θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

        Γ) Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων:

        1. Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το ½ του συνόλου των ενεργών μελών του σωματείου, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από 10. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το ¼ του συνόλου των ενεργών μελών του Συλλόγου, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από 5.

        2. Αν η τακτική  Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτήν το ¼ του συνόλου των ενεργών μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 7 ημέρες, οπότε πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται, και πάντως όχι λιγότερα από 5. Αν η έκτακτη γενική συνέλευση  δεν έχει απαρτία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτήν το 1/6 του συνόλου των ενεργών μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα, οπότε και πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται και είναι ενεργά.

        Δ) Τρόπος λήψης αποφάσεων:

        Για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα είναι απολύτως επιθυμητή και σκοπούμενη η επίτευξη της ομοφωνίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η τελευταία, λαμβάνεται απόφαση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ενεργών μελών. Όπου απαιτείται ειδική πλειοψηφία, ορίζεται ειδικότερα σε επιμέρους άρθρα του παρόντος.

        2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

        Διοικεί το σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια και τα μέλη του εκλέγονται με ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση.

        To Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εφορευτική επιτροπή και εντός δέκα (10) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους του, ή εφόσον αυτό παραλείψει μετά από πρόσκληση τριών εκλεγέντων, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο κατά τα παραπάνω

        Β) Αρμοδιότητες του Προέδρου

        1. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των διαφόρων αρχών και οργανισμών, δικαστικώς και εξωδίκως

        2. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων

        3. Υπογράφει μαζί με τον ταμία τα λογιστκά έγγραφα και τις σχετικές με τις δαπάνες και εισπράξεις εντολές.

        4. Αναλαμβάνει ότι του αναθέτει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας.

        5. Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

II. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες.

2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας του αντιπροέδρου ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται από μέλος του Δ.Σ. που το ίδιο θα αποφασίσει.

ΙΙI. Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

 • Συντάσσει τις προσκλήσεις, συγκαλεί για συνεδρίαση το ΔΣ, κρατάει τα πρακτικά και τα σφραγίζει μετά το πέρας της Συνεδριάσεως.
 • Τηρεί αρχείο με τα μέλη του Σωματείου.
 • Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Σωματείου (αποδοχή, αποστολή, αρχείο).
 • Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
 • Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αναλαμβάνει, κατ’ εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας.
 • Τον γενικό γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙV. Αρμοδιότητες ταμία

 • Διαχειρίζεται και εποπτεύει τις οικονομικές υποθέσεις του Σωματείου.
 • Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα λογιστικά έγγραφα και τις σχετικές με τις δαπάνες και εισπράξεις εντολές.
 • Κρατά ένα χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το ΔΣ, για τα τρέχοντα έξοδα ενός συλλόγου.
 • Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου
 • Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό
 • Αναλαμβάνει ότι του αναθέτει η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 8

Βιβλία

Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία

 • Μητρώο Μελών, με πλήρη στοιχεία των μελών.
 • Βιβλίο Πρακτικών εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
 • Βιβλίο Ταμείου Εισπράξεων και δαπανών του Σωματείου

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις

 • Η πρώτη μετά τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα, με ευθύνη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για τη σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. αφού περάσουν δύο εβδομάδες, και πάντως το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Ειρηνοδικείο, με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή των μελών του Δ.Σ.
 • Κάθε περίπτωση που δεν αναφέρεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση
 • Η Γ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για το λεπτομερέστερο ορισμό των διαδικασιών με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου, οι οποίοι και δεν πρέπει να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 • Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Έως την τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το ένα δέκατο (1/10) των δαπανών του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 10

Τροποποίηση καταστατικού

Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Κατά τη διαδικασία αυτή, απαιτείται η παρουσία των ¾ των ενεργών μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται όταν εξασφαλιστεί η συμπλήρωση της απαρτίας. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτή δεν καταστεί εφικτή, η διαδικασία λαμβάνει χώρα εφόσον παρίσταται το ½ των ενεργών μελών του Σωματείου.

Άρθρο 11

Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε, με απόφαση της Γ.Σ. Για την απόφαση αυτή απαιτείται η σύγκλιση του σώματος αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, για δε τη λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία των ¾ των ενεργών μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται όταν εξασφαλισθεί η συμπλήρωση της απαρτίας. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτή δεν καταστεί εφικτή, η διαδικασία λαμβάνει χώρα εφόσον παρίστανται το ½ των ενεργών μελών του σωματείου.

Το σωματείο επίσης διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα.

Άρθρο 12

Σφραγίδα

        Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του. Όλες οι πράξεις οφείλουν να σφραγίζονται για να έχουν ισχύ.

Άρθρο 13

Δικαστική Αντιπροσώπευση

        Το Σωματείο θα εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστικών αρχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από οποιοδήποτε ενεργό μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, εφόσον λάβει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση από τη Γ.Σ.

Άρθρο 14

Λοιπά Θέματα

        Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο ή με απόφαση της Γ.Σ. εφόσον αυτή είναι σύννομη.

Τα άρθρα του Συντάγματος, οι διεθνείς συμβάσεις και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, θεωρούνται συμπληρωματικές των διατάξεων του παρόντος

Άρθρο 15

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δέκα πέντε (15) άρθρα εγκρίνεται σήμερα 20/7/2017 από τα ιδρυτικά μέλη 

Έδρα: Αθήνα Αττικής

Συνέχεια ανάγνωσης

Οι σκοποί του

Οι σκοποί του

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών , οικονομικών και κάθε άλλης φύσης συμφερόντων των μελών του,

β) Η ανάπτυξη δεσμών συναδελφικότητας, σεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του

γ) Η εξύψωση του επιστημονικού, τεχνικού, μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών του.

δ) Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί από κοινού ένα πρόγραμμα στήριξης, προστασίας και ανάπτυξης του επαγγελματικού κλάδου των πτυχιούχων γυμναστών

ε) Η πιστοποίηση των πτυχιούχων γυμναστών από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), των ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  (Α.Ε.Ι.) ή ιδρυμάτων του εξωτερικού αντίστοιχης επιστημονικής αναγνωρισιμότητας, εφόσον έχουν εξασφαλίσει (όπου αυτό απαιτείται) την αναγνώριση – ισοτιμία του πτυχίου τους από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς και αρχές.  

στ) Η δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων δεοντολογίας, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών του

ζ) Η συσπείρωση των πτυχιούχων γυμναστών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο αυτόν, η προστασία αυτών από τους μη πτυχιούχους και η προστασία του κλάδου από παράνομες, αντικοινωνικές και αντιδεοντολογικές δράσεις και πρακτικές, εντός και εκτός του επαγγελματικού αυτού κλάδου.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μέλη